Category: yusaku+matsuda

wish he were alive

I was in High School back then. Yusaku Matsuda in wikipedia

Posted in tantei+monogatari, yusaku+matsuda